تبلیغات
عقیق
خــودمـــانی بگویــم ؛ …

خــودمـــانی بگویــم ؛ …

Naghmehsara (582)

 

شـــاید برایت عجیب ســت این همه آرامشـــم !

خــودمـــانی بگویــم ؛ …

به آخر که برسی ، دیگر فقط نـــگاه میکنــی . . .


http://naghmehsara.ir