تبلیغات
عقیق
دعای امام زمان (ع) اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه

دعای امام زمان (ع) اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه

http://www.erfan.ir/farsi/mafatih63/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20-%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%28%D8%B9%29%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%82%D9%86%D8%A7%20%DB%8C%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B5%DB%8C%D9%87