تبلیغات
عقیق
دعای یامن تحل ...........

دعای یامن تحل که حضرت هادی تعلیم الیسع قمی کرده وفرموده: آل محمد این دعا را هنگام بلا و ظهور دشمن و خوف فقر و تنگی سینه می خواندند


http://www.erfan.ir/farsi/mafatih61/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20-%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87:%20%D8%A2%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%20%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF