تبلیغات
عقیق
پیامک زن و شوهر
نمی بخشم

نمی بخشمت .... بخاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی .... بخاطر 


تمام غمهایی که بر صورتم نشاندی .... نمی بخشمت .... بخاطر دلی کهبرایم شکستی .... .. بخاطر احساسی که برایم پرپر کردی ..... نمی بخشمت .... بخاطر زخمی که بر وجودم نشاندی ..... بخاطر نمکی که بر


زخمم گذاردی .... و می بخشمت بخاطر عشقی که بر قلبم حک کردی

http://aloneboy10.blogfa.com/8908.aspx