تبلیغات
عقیق
باز آمد بوی ماه مدرسه .....

  باز آمد بوی ماه مدرسه---بوی بازی های راه مدرسه

بوی ماه مهر ، ماه مهربان---بوی خورشید پگاه مدرسه

از میان کوچه های خستگی---می گریزم در پناه مدرسه

باز می بینم ز شوق بچه ها---اشتیاقی در نگاه مدرسه

زنگ تفریح و هیاهوی نشاط---خنده های قاه قاه مدرسه

باز بوی باغ را خواهم شنید---از سرود صبحگاه مدرسه

روز اول لاله ای خواهم کشید---سرخ ، بر تخته سیاه مدرسه

شعری زیبا از قیصر امین پور

http://www.alipooraramesh.blogfa.com/category/26/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA