تبلیغات
عقیق
من اینجا مسافرم...
جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند و دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد.

جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان کجاست؟...


زاهد گفت: مال تو کجاست؟

جهانگرد گفت:من اینجا مسافرم.

زاهد گفت: من هم

http://www.alipooraramesh.blogfa.com/post/743/732-%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85-